התקנו את האפליקציה שלנו 🪄 לחצו על סמל בחלקו העליון הימני של סרגל הכתובות.

קודי QR

GET https://rqrcode.com/api/qr-codes/
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
פרמטרים פרטים תיאור
page אופציונלי מספר שלם מספר העמוד שברצונך לקבל תוצאות ממנו. ברירת המחדל היא 1.
results_per_page אופציונלי מספר שלם כמה תוצאות אתה רוצה לקבל לכל עמוד. הערכים המותרים הם: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. ברירת המחדל היא 25.
{ "data": [ { "id": 1, "type": "url", "name": "Example name", "qr_code": "https://rqrcode.com/uploads/qr_code/example.svg", "qr_code_logo": null, "qr_code_background": null, "settings": { "foreground_type": "color", "foreground_color": "#000000", "background_color": "#ffffff", "custom_eyes_color": false, "qr_code_logo_size": 25, "size": 500, "margin": 0, "ecc": "L", "url": "https://example.com" ... }, "embedded_data": "https://example.com", "last_datetime": "2021-10-31 09:47:25", "datetime": "2021-10-29 16:32:25" }, ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://rqrcode.com/api/qr-codes?&page=1", "last": "https://rqrcode.com/api/qr-codes?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://rqrcode.com/api/qr-codes?&page=1" } }
GET https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": { "id": 1, "type": "url", "name": "Example name", "qr_code": "https://rqrcode.com/uploads/qr_code/example.svg", "qr_code_logo": null, "qr_code_background": null, "settings": { "foreground_type": "color", "foreground_color": "#000000", "background_color": "#ffffff", "custom_eyes_color": false, "qr_code_logo_size": 25, "size": 500, "margin": 0, "ecc": "L", "url": "https://example.com" ... }, "embedded_data": "https://example.com", "last_datetime": "2021-10-31 09:47:25", "datetime": "2021-10-29 16:32:25" } }
POST https://rqrcode.com/api/qr-codes
פרמטרים פרטים תיאור
link_id אופציונלי מספר שלם -
project_id אופציונלי מספר שלם -
name נדרש מחרוזת -
type נדרש מחרוזת ערכים מותרים: text, url, phone, sms, email, whatsapp, facetime, location, wifi, event, vcard, crypto, paypal, upi, epc, pix
style אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: square, dot, round, diamond, heart
inner_eye_style אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: square, dot, rounded, diamond, flower, leaf
outer_eye_style אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: square, circle, rounded, flower, leaf
foreground_type אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: color, gradient
foreground_color אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: foreground_type = color
foreground_gradient_style אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: vertical, horizontal, diagonal, inverse_diagonal, radial
foreground_gradient_one אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: foreground_type = gradient
foreground_gradient_two אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: foreground_type = gradient
background_color אופציונלי מחרוזת
background_color_transparency אופציונלי מספר שלם
custom_eyes_color אופציונלי בוליאני
eyes_inner_color אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: custom_eyes_color = 1
eyes_outer_color אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: custom_eyes_color = 1
qr_code_logo אופציונלי קובץ -
qr_code_logo_size אופציונלי מספר שלם 5-35
qr_code_background אופציונלי קובץ -
qr_code_background_transparency אופציונלי מספר שלם 0-100
frame אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: round_bottom_text, round_top_text, tooltip_bottom_text, tooltip_top_text, ribbon_bottom_text, ribbon_top_text, tooltip_snap_top_text, tooltip_snap_bottom_text
frame_text אופציונלי מחרוזת
frame_text_size אופציונלי מספר שלם -5 - 5
frame_text_font אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: times_new_roman, georgia, courier, arial, helvetica, verdana, tahoma, trebuchet_ms, courier_new, lucida_console, monaco, comic_sans_ms, impact
frame_custom_colors אופציונלי בוליאני
frame_color אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: frame_custom_colors = 1
frame_text_color אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: frame_custom_colors = 1
size אופציונלי מספר שלם 50-2000
margin אופציונלי מספר שלם 0-25
ecc אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: L, M, Q, H
text אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = text
url אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = url
phone אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = phone
sms אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = sms
sms_body אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = sms
email אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = email
whatsapp אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = whatsapp
whatsapp_body אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = whatsapp
facetime אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = facetime
location
location_latitude אופציונלי צף זמין כאשר: type = location
location_longitude אופציונלי צף זמין כאשר: type = location
wifi
wifi_ssid אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = wifi
wifi_encryption אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: nopass, WEP, WPA/WPA2, H (type=wifi)
wifi_password אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = wifi
wifi_is_hidden אופציונלי בוליאני זמין כאשר: type = wifi
event אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
event_location אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
event_url אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
event_note אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
event_timezone אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
event_start_datetime אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
event_end_datetime אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
crypto
crypto_coin אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = crypto
crypto_address אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = crypto
crypto_amount אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = crypto
vcard
vcard_first_name אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_last_name אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_company אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_phone_number_label[index] אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_phone_number_value[index] אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_email אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_url אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_job_title אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_birthday אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_street אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_city אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_zip אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_region אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_country אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_note אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_social_label[index] אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_social_value[index] אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
paypal
paypal_type אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: buy_now, add_to_cart, donation (type=paypal)
paypal_email אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = paypal
paypal_title אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = paypal
paypal_currency אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = paypal
paypal_price אופציונלי צף זמין כאשר: type = paypal
paypal_thank_you_url אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = paypal
paypal_cancel_url אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = paypal
upi
upi_payee_id אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
upi_payee_name אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
upi_currency אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
upi_amount אופציונלי צף זמין כאשר: type = upi
upi_transaction_id אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
upi_transaction_note אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
upi_transaction_reference אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
upi_thank_you_url אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
epc
epc_iban אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
epc_payee_name אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
epc_currency אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
epc_amount אופציונלי צף זמין כאשר: type = epc
epc_bic אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
epc_remittance_reference אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
epc_remittance_text אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
information אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
pix
pix_payee_key אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = pix
pix_payee_name אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = pix
pix_currency אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = pix
pix_amount אופציונלי צף זמין כאשר: type = pix
pix_city אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = pix
pix_transaction_id אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = pix
pix_description אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = pix
פרמטרים פרטים תיאור
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
{ "data": { "id": 1 } }
POST https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}
פרמטרים פרטים תיאור
link_id אופציונלי מספר שלם -
project_id אופציונלי מחרוזת -
name אופציונלי מחרוזת -
type אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: text, url, phone, sms, email, whatsapp, facetime, location, wifi, event, vcard, crypto, paypal, upi, epc, pix
style אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: square, dot, round, diamond, heart
inner_eye_style אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: square, dot, rounded, diamond, flower, leaf
outer_eye_style אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: square, circle, rounded, flower, leaf
foreground_type אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: color, gradient
foreground_color אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: foreground_type = color
foreground_gradient_style אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: vertical, horizontal, diagonal, inverse_diagonal, radial
foreground_gradient_one אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: foreground_type = gradient
foreground_gradient_two אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: foreground_type = gradient
background_color אופציונלי מחרוזת
background_color_transparency אופציונלי מספר שלם 0 - 100
custom_eyes_color אופציונלי בוליאני
eyes_inner_color אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: custom_eyes_color = 1
eyes_outer_color אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: custom_eyes_color = 1
qr_code_logo אופציונלי קובץ -
qr_code_logo_size אופציונלי מספר שלם 5-35
qr_code_background אופציונלי קובץ -
qr_code_background_transparency אופציונלי מספר שלם 0-100
frame אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: round_bottom_text, round_top_text, tooltip_bottom_text, tooltip_top_text, ribbon_bottom_text, ribbon_top_text, tooltip_snap_top_text, tooltip_snap_bottom_text
frame_text אופציונלי מחרוזת
frame_text_size אופציונלי מספר שלם -5 -> 5
frame_text_font אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: times_new_roman, georgia, courier, arial, helvetica, verdana, tahoma, trebuchet_ms, courier_new, lucida_console, monaco, comic_sans_ms, impact
frame_custom_colors אופציונלי בוליאני
frame_color אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: frame_custom_colors = 1
frame_text_color אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: frame_custom_colors = 1
size אופציונלי מספר שלם 50-2000
margin אופציונלי מספר שלם 0-25
ecc אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: L, M, Q, H
text אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = text
url אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = url
phone אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = phone
sms אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = sms
sms_body אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = sms
email אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = email
whatsapp אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = whatsapp
whatsapp_body אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = whatsapp
facetime אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = facetime
location
location_latitude אופציונלי צף זמין כאשר: type = location
location_longitude אופציונלי צף זמין כאשר: type = location
wifi
wifi_ssid אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = wifi
wifi_encryption אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: nopass, WEP, WPA/WPA2, H (type=wifi)
wifi_password אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = wifi
wifi_is_hidden אופציונלי בוליאני זמין כאשר: type = wifi
event אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
event_location אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
event_url אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
event_note אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
event_timezone אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
event_start_datetime אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
event_end_datetime אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = event
crypto
crypto_coin אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = crypto
crypto_address אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = crypto
crypto_amount אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = crypto
vcard
vcard_first_name אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_last_name אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_company אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_phone_number_label[index] אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_phone_number_value[index] אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_email אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_url אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_job_title אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_birthday אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_street אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_city אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_zip אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_region אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_country אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_note אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_social_label[index] אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
vcard_social_value[index] אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = vcard
paypal
paypal_type אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: buy_now, add_to_cart, donation (type=paypal)
paypal_email אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = paypal
paypal_title אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = paypal
paypal_currency אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = paypal
paypal_price אופציונלי צף זמין כאשר: type = paypal
paypal_thank_you_url אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = paypal
paypal_cancel_url אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = paypal
upi
upi_payee_id אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
upi_payee_name אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
upi_currency אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
upi_amount אופציונלי צף זמין כאשר: type = upi
upi_transaction_id אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
upi_transaction_note אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
upi_transaction_reference אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
upi_thank_you_url אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = upi
epc
epc_iban אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
epc_payee_name אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
epc_currency אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
epc_amount אופציונלי צף זמין כאשר: type = epc
epc_bic אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
epc_remittance_reference אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
epc_remittance_text אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
information אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = epc
pix
pix_payee_key אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = pix
pix_payee_name אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = pix
pix_currency אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = pix
pix_amount אופציונלי צף זמין כאשר: type = pix
pix_city אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = pix
pix_transaction_id אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = pix
pix_description אופציונלי מחרוזת זמין כאשר: type = pix
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
{ "data": { "id": 1 } }
DELETE https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://rqrcode.com/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \