התקנו את האפליקציה שלנו 🪄 לחצו על סמל בחלקו העליון הימני של סרגל הכתובות.

יומנים

GET https://rqrcode.com/api/logs/
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
פרמטרים פרטים תיאור
page אופציונלי מספר שלם מספר העמוד שברצונך לקבל תוצאות ממנו. ברירת המחדל היא 1.
results_per_page אופציונלי מספר שלם כמה תוצאות אתה רוצה לקבל לכל עמוד. הערכים המותרים הם: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. ברירת המחדל היא 25.
{ "data": [ { "type": "login.success", "ip": "127.0.0.1", "device_type": "mobile", "continent_code": "EU", "country_code": "IT", "city_name": "Rome", "datetime": "2021-02-03 12:21:40" }, ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://rqrcode.com/api/logs?&page=1", "last": "https://rqrcode.com/api/logs?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://rqrcode.com/api/logs?&page=1" } }