התקנו את האפליקציה שלנו 🪄 לחצו על סמל בחלקו העליון הימני של סרגל הכתובות.

חברי צוות

GET https://rqrcode.com/api/teams-member/
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/teams-member/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
פרמטרים פרטים תיאור
page אופציונלי מספר שלם מספר העמוד שברצונך לקבל תוצאות ממנו. ברירת המחדל היא 1.
results_per_page אופציונלי מספר שלם כמה תוצאות אתה רוצה לקבל לכל עמוד. הערכים המותרים הם: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. ברירת המחדל היא 25.
{ "data": [ { "id": 1, "access": { "read": true, "create": true, "update": true, "delete": false }, "status": 1, "last_datetime": "2022-06-07 13:04:31", "datetime": "2022-06-05 14:37:10", "team_id": 1, "name": "Example team" } ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://rqrcode.com/api/teams-member?&page=1", "last": "https://rqrcode.com/api/teams-member?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://rqrcode.com/api/teams-member?&page=1" } }
GET https://rqrcode.com/api/teams-member/{team_member_id}
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/teams-member/{team_member_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": { "id": 1, "access": { "read": true, "create": true, "update": true, "delete": false }, "status": 1, "last_datetime": "2022-06-07 13:04:31", "datetime": "2022-06-05 14:37:10", "team_id": 1, "name": "Example team" } }
POST https://rqrcode.com/api/teams-member/{team_member_id}
פרמטרים פרטים תיאור
status אופציונלי בוליאני -
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/teams-member/{team_member_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'status=1' \
{ "data": { "id": 1 } }
DELETE https://rqrcode.com/api/teams-member/{team_member_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://rqrcode.com/api/teams-member/{team_member_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \