התקנו את האפליקציה שלנו 🪄 לחצו על סמל בחלקו העליון הימני של סרגל הכתובות.

חברי הצוות

GET https://rqrcode.com/api/team-members/{team_id}
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/team-members/{team_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": [ { "id": 1, "team_id": 1, "user_email": "hello@example.com", "access": { "read": true, "create": true, "update": true, "delete": false }, "status": 1, "datetime": "2022-06-05 14:37:10", "last_datetime": "2022-06-07 13:04:31" } ] }
POST https://rqrcode.com/api/teams
פרמטרים פרטים תיאור
team_id נדרש מספר שלם -
user_email נדרש מחרוזת -
access אופציונלי מחרוזת מערך read.all
create.links , create.pixels , create.projects , create.qr_codes , create.barcodes
update.links , update.pixels , update.projects , update.qr_codes , update.barcodes
delete.links , delete.pixels , delete.projects , delete.qr_codes , delete.barcodes
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/team-members' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'team_id=1' \
--form 'user_email=hello@example.com' \
{ "data": { "id": 1 } }
POST https://rqrcode.com/api/team-members/{team_member_id}
פרמטרים פרטים תיאור
access אופציונלי מחרוזת מערך read.all
create.links , create.pixels , create.projects , create.qr_codes , create.barcodes
update.links , update.pixels , update.projects , update.qr_codes , update.barcodes
delete.links , delete.pixels , delete.projects , delete.qr_codes , delete.barcodes
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/team-members/{team_member_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'access[]=create' \
--form 'access[]=update' \
{ "data": { "id": 1 } }
DELETE https://rqrcode.com/api/team-members/{team_member_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://rqrcode.com/api/team-members/{team_member_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \