התקנו את האפליקציה שלנו 🪄 לחצו על סמל בחלקו העליון הימני של סרגל הכתובות.

פיקסלים

GET https://rqrcode.com/api/pixels/
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/pixels/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
פרמטרים פרטים תיאור
page אופציונלי מספר שלם מספר העמוד שברצונך לקבל תוצאות ממנו. ברירת המחדל היא 1.
results_per_page אופציונלי מספר שלם כמה תוצאות אתה רוצה לקבל לכל עמוד. הערכים המותרים הם: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. ברירת המחדל היא 25.
{ "data": [ { "id": 1, "type": "facebook", "name": "Fb Ads", "pixel": "1234567", "last_datetime": "2021-09-28 15:17:52", "datetime": "2021-09-28 11:36:38" }, ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://rqrcode.com/api/pixels?&page=1", "last": "https://rqrcode.com/api/pixels?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://rqrcode.com/api/pixels?&page=1" } }
GET https://rqrcode.com/api/pixels/{pixel_id}
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": { "id": 1, "type": "facebook", "name": "Fb Ads", "pixel": "1234567", "last_datetime": "2021-09-28 15:17:52", "datetime": "2021-09-28 11:36:38" } }
POST https://rqrcode.com/api/pixels
פרמטרים פרטים תיאור
type נדרש מחרוזת ערכים מותרים: facebook , google_analytics , google_tag_manager , linkedin , pinterest , twitter , quora , tiktok , snapchat
name נדרש מחרוזת -
pixel נדרש מחרוזת -
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/pixels' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'type=facebook' \
--form 'name=Facebook' \
--form 'pixel=12345678' \
{ "data": { "id": 1 } }
POST https://rqrcode.com/api/pixels/{pixel_id}
פרמטרים פרטים תיאור
type אופציונלי מחרוזת ערכים מותרים: facebook , google_analytics , google_tag_manager , linkedin , pinterest , twitter , quora , tiktok , snapchat
name אופציונלי מחרוזת -
pixel אופציונלי מחרוזת -
curl --request POST \
--url 'https://rqrcode.com/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Facebook New Name' \
{ "data": { "id": 1 } }
DELETE https://rqrcode.com/api/pixels/{pixel_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://rqrcode.com/api/pixels/{pixel_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \